Privacy

Op deze pagina leggen wij u uit wat wij doen met uw persoonsgegevens, dit conform de Europese  algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens:
Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. wij gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen voor de afhandeling van uw reservering.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens:
Wij moeten het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Door het invullen van het contactformulier geeft u hiermee expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
Artikel 13 Wbp verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)

Ontvangers van uw persoonsgegevens:
Eigenaars van “La Clôture”, hebben inzage in uw persoonsgegevens.Verwerking en gebruik van uw gegevens:
De gegevens die u ons toevertrouwt worden in onze administratie verwerkt en alléén gebruikt voor de afhandeling van uw reservering. Wij zullen nimmer uw gegevens of een deel daarvan gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden.

Bewaartermijn van uw gegevens:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het afhandelen van uw reservering (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

Uw AVG-Privacy rechten:
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, dan kunt u via onderstaand contactformulier een verzoek om inzage doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
“La Clôture” wordt vertegenwoordigd door Ada Neijzing, verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Ada Neijzing, Studio/Chambre d’Hôtes La Clôture”

 

Advertentie